Portfolio

Tark

Technology Stack

Android
REACT NATIVE
IOS
REACT NATIVE
Third Party
FIREBASE