Portfolio

Hearsay

Technology Stack

Android
REACT NATIVE
redux
AWS
mongodb
IOS
REACT NATIVE
redux
AWS
mongodb
Third Party
Kubernetes
aws-s3
docker
Google-Analytics
gmail-stmp